Oferta dla klientów indywidualnych

W ramach usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielamy porad prawnych,
 • przygotowujemy pisma procesowe w sprawach:

– cywilnych: np. pozwy, wnioski, apelacje, skargi kasacyjne,

– karnych: np. prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, wnioski, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania,

– administracyjnych: np. odwołania od decyzji, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • reprezentujemy klientów przed sądami i organami ścigania w postępowaniu:

– cywilnym (jako pełnomocnicy powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania),

– karnym (jako obrońcy i pełnomocnicy m.in.: pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego),

– sądowoadministracyjnym (jako pełnomocnicy skarżącego, organu)

           oraz organami administracji publicznej (jako pełnomocnicy strony postępowania administracyjnego),

 • analizujemy i opiniujemy umowy,
 • sporządzamy opinie prawne i umowy.

Wymienione usługi prawne świadczymy w dziedzinie:

 • prawa cywilnego, np. w sprawach z zakresu:

– prawa rzeczowego (np. sprawy o naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu),

– prawa zobowiązań (np. czynności przedsądowe ukierunkowane na doprowadzenie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, windykacja należności),

– prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),

– prawa lokalowego (np. sprawy o eksmisję),

– czynności egzekucyjnych (np. sprawy o wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego, złożenie skargi na czynność komornika);

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, np. w w sprawach:

– małżeńskich (o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego),

– ze stosunków między rodzicami a dziećmi (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, wykonywanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem),

– dot. obowiązków alimentacyjnych (o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów);

 • prawa karnego w postępowaniach:

– z oskarżenia publicznego i prywatnego,

– po uprawomocnieniu się orzeczenia (np. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego);

 • prawa karnego wykonawczego w postępowaniu o:

– odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w jej wykonywaniu,

– zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

– zawieszenie wykonania kary,

– warunkowe przedterminowe zwolnienie,

– zatarcie skazania;

 • prawa wykroczeń,
 • prawa karnego skarbowego,
 • prawa dot. postępowania w sprawach nieletnich,
 • prawa administracyjnego:

– we wszelkich postępowaniach urzędowych;

 • prawa pracy, np. w sprawach o:

– uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

– przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,

– odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

– odszkodowanie należne pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,

– zapłatę świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia za pracę,

– zapłatę zaległego wynagrodzenia;