28Mar

Uznanie administracyjne

Na początek trochę teorii W sprawach administracyjnych organ administracji publicznej związany jest szeregiem aktów prawnych – począwszy od kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), przez konkretną ustawę materialną, skończywszy na wielu rozporządzeniach wykonawczych do ustaw. Każdy organ administracji publicznej powinien działać na podstawie przepisów prawa (tzw. zasada praworządności / legalizmu uregulowana w art. 6 KPA), co oznacza,…

23lt.

Zmiany w prawie cywilnym

Termin w prawie cywilnym nie może już skończyć się w sobotę Zgodnie z art. 165 § 1 kodeksu postępowania cywilnego [dalej: kpc], terminy do wykonania czynności, takich jak np. złożenie pisma na wezwanie sądu, oblicza się według prawa prawa cywilnego. Te – do końca 2016 r. - stanowiły, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności…

14Kwi

Będzie nowy (stary) proces karny

15 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przywracająca nadrzędność zasady prawdy materialnej nad zasadą kontradyktoryjności procesu. Tym samym ustawodawca rezygnuje z modelu postępowania, w którym sędzia jako bezstronny arbiter rozstrzyga spór toczony między oskarżycielem a obroną i powraca do…

01lt.

Zmiany w Kodeksie pracy

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem tego aktu jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Trzy rodzaje umów o pracę W obecnym stanie prawnym (art. 25 Kodeksu pracy, dalej „k.p.”) przewiduje się…

23Gru

Od nowego roku prawo jazdy – na próbę

Errata do Newslettera 10/15: 14 grudnia 2015 r. opublikowaliśmy nasz Newsletter o zmianach przepisów dotyczących kierowców, które miały wejść w życie 4 stycznia 2016 r. w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dalej: u.k.p.). Jednakże 16 grudnia 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy - Prawo o…

15Lis

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od stycznia 2016 roku

24 lipca br. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawierającą szereg rozwiązań, które – w ocenie prawodawcy, maja ułatwić osobom planującym założenie rodziny pogodzenie aspiracji rodzicielskich z zawodowymi. Ustawa, w znowelizowanym już kształcie, wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Uporządkowana formuła urlopów rodzicielskich Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu…

07Paź

Mediacja – ustawodawca próbuje odciążyć sądy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Do polskiego porządku prawnego mediacje w sprawach cywilnych zostały wprowadzone w 2005 r. Mimo upływu całej dekady instytucja mediacji wykorzystywana jest bardzo rzadko – liczba ugód zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza 1% spraw cywilnych rozpoznawanych…

01wrz.

Koniec z obowiązkowym ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w przypadku braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania

29 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie i w przypadku rozłączenia rodziców oraz dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dotychczasowe regulacje Do czasu zmiany sąd – w braku porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej – był zobowiązany do ograniczenia…

03Sie

Wielka nowelizacja prawa karnego

1 lipca tego roku diametralnie odmienił nie tylko polską procedurę karną, ale i prawo karne materialne, które w znowelizowanym kształcie ma poprawić skuteczność i dolegliwość wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczą przyczyną zmian było nadużywanie przez polskie sądy kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Stąd też znaczna część wprowadzonych rozwiązań ma służyć redukcji orzekania tej kary…

30Cze

Rewolucja w procesie karnym staje się faktem

1 lipca tego roku wejdzie w życie pozostała zasadnicza część przepisów ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1247). Zmiany, które za jej sprawą dotkną (a w pewnym zakresie już dotknęły) polski proces karny, bez wielkiej przesady można porównać do sytuacji wejścia w życie nowego…