21mar

Warunkowe umorzenie postępowania – jest wina, nie ma skazania

Mogłoby się wydawać, że postępowanie karne jest zero-jedynkowe. Że można być albo uznanym za niewinnego popełnienia zarzucanego czynu albo skazanym za popełnienie przestępstwa. Nie są to jednak jedyne możliwości zakończenia sprawy sądowej. Można bowiem być też uznanym za winnego przestępstwa – i nie być za to przestępstwo skazanym. Taką sytuację stwarza warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki…

31gru

Fajerwerki a zwierzęta – czyli o strachu zwierząt w Sylwestra

Dozwolone sylwestrowe zakłócanie porządku Jak Sylwester to i fajerwerki. Tak się utarło i jest to tradycja, z uwagi na które puszczanie w miejscu publicznym fajerwerków 31 grudnia i 1 stycznia pozostaje bezkarne. W inne dni zachowanie takie stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 k.w. Przepis ten czyni bowiem karalnym zakłócanie spokoju, porządku publicznego,…

11paź

Kiedy zatrzyma Cię Policja – czyli o prawach osoby zatrzymanej

Jaki jest podstawowy problem z zatrzymaniem przez Policję? Taki, że osoba zatrzymana przynajmniej przez jakiś czas jest zdana tylko na siebie. To, jak długo taki stan trwa zależy wyłącznie od wiedzy i zimnej krwi tej osoby – a względnie osób jej najbliższych. Jeśli nie nosisz w głowie numeru telefonu do zaufanego adwokata, w razie zatrzymania…

13wrz

Wysłuchanie dziecka – zapomniany dowód w sprawie rodzinnej?

Wysłuchanie dziecka - przesłanki przeprowadzenia Zgodnie z art. 2161 § 1 k.p.c. w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka sąd wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka nie jest zatem obowiązkiem sądu. Mimo to czynność ta, o ile tylko nie kłóci się to z dobrem dziecka, powinna…

16sie

Kiedy kradzież zwierzęcia jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Chodzi tu zarówno o przepisy o charakterze cywilnym, jak i przepisy karne. Ze względu na to, że kradzież zwierzęcia nie została uregulowana w przywołanej ustawie, czyn taki należy zatem rozważać na…

29kw.

Kara ograniczenia wolności, czyli o “odróbce” słów kilka

Zgodnie z treścią art. 34 k.k. i 35 k.k., kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za…

10lut

Środki karne – kiedy się je orzeka, rodzaje i wykonywanie

Katalog środków karnych W art. 39 kodeks karny wymienia środki karne. Zaliczamy do nich: pozbawienie praw publicznych, zakaz: zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych…

27sty

Odpowiedzialność karna za przestępstwa na zwierzętach

W określonych przypadkach do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Polskie prawo stanowi jednak wyraźnie, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Postępowanie ze zwierzętami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W końcowej części zawiera ona przepisy…

01gru

Zasady wymiaru kary – czyli jak sąd wymierza karę

Zasady wymiaru kary określa art. 53 k.k. Zgodnie z nim sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymierzając karę sąd musi zmieścić się w katalogu kar. Musi też nie przekroczyć ich granic, jakie za popełnienie danego przestępstwa przewidział ustawodawca. Zasadniczo granice te są szerokie.…

04lis

Rola i znaczenie opinii OZSS w postępowaniach dotyczących kształtowania stosunków prawnych rodziców z dziećmi

Jednym z kluczowych dowodów w sprawach o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (tzw. opinia OZSS). Ponieważ w ramach tego dowodu biegli wypowiadają się bazując na swojej wiedzy specjalnej, jaką jest wiedza z zakresu psychologii, w wielu sprawach wnioski z opinii…