11paź

Zatrzymanie osoby przez Policję

Jaki jest podstawowy problem z zatrzymaniem przez Policję? Taki, że osoba zatrzymana przynajmniej przez jakiś czas jest zdana tylko na siebie. To, jak długo taki stan trwa zależy wyłącznie od wiedzy i zimnej krwi tej osoby – a względnie osób jej najbliższych. Jeśli nie nosisz w głowie numeru telefonu do zaufanego adwokata, w razie zatrzymania…

13wrz

Wysłuchanie dziecka

Wysłuchanie dziecka - przesłanki przeprowadzenia Zgodnie z art. 2161 § 1 k.p.c. w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka sąd wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka nie jest zatem obowiązkiem sądu. Mimo to czynność ta, o ile tylko nie kłóci się to z dobrem dziecka, powinna…

16sie

Kradzież zwierzęcia

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Chodzi tu zarówno o przepisy o charakterze cywilnym, jak i przepisy karne. Ze względu na to, że kradzież zwierzęcia nie została uregulowana w przywołanej ustawie, czyn taki należy zatem rozważać na…

29kw.

Kara ograniczenia wolności

Zgodnie z treścią art. 34 k.k. i 35 k.k., kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za…

10lut

Środki karne – rodzaje i ich wykonywanie

Katalog środków karnych W art. 39 kodeks karny wymienia środki karne. Zaliczamy do nich: pozbawienie praw publicznych,zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do…

27sty

Odpowiedzialność karna za przestępstwa na zwierzętach

W określonych przypadkach do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy. Polskie prawo stanowi jednak wyraźnie, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Postępowanie ze zwierzętami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W końcowej części zawiera ona przepisy…

01gru

Zasady wymiaru kary

Zasady wymiaru kary określa art. 53 k.k. Zgodnie z nim sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymierzając karę sąd musi zmieścić się w katalogu kar i ich granic, jakie za popełnienie danego przestępstwa przewidział ustawodawca. Zasadniczo granice te są szerokie. Aby więc orzec…

04lis

Rola i znaczenie opinii OZSS w postępowaniach dotyczących kształtowania stosunków prawnych rodziców z dziećmi

Jednym z kluczowych dowodów w sprawach o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (tzw. opinia OZSS). Ponieważ w ramach tego dowodu biegli wypowiadają się bazując na swojej wiedzy specjalnej, jaką jest wiedza z zakresu psychologii, w wielu sprawach wnioski z opinii…

28lis

Na… troje babka wróżyła?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Na lepsze bądź gorsze zmieniono szereg przepisów, o czym wspominaliśmy w ostatnim newsletterze. Ten wpis poświęcamy natomiast niejednoznacznej zmianie regulacji pozwalającej na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia – a więc możliwości zainicjowania przez przysłowiowego Kowalskiego postępowania przed sądem w sytuacji, gdy odmówiły tego…

10cze

Kiedy mama nie lubi taty…

<<... Postawa rodzicielska ojca jest bez zastrzeżeń …, małoletnia nie postrzega ojca, jako osoby zagrażającej dla siebie…, odczuwa brak ojca w swoim życiu…, obdarza go uczuciem miłości…, pragnie mieć z nim swobodne kontakty…, identyfikuje się z negatywnymi emocjami i opiniami matki na temat ojca…, z badania wynika, że dziecko niechętnie ujawnia swoje prawdziwe uczucia w…