29Kwi

Wykonywanie kary ograniczenia wolności

Zgodnie z treścią art. 34 k.k. i 35 k.k., kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara ta polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za…

10Lut

Okres obowiązywania środków karnych

W myśl art. 39 kodeksu karnego środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych,zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego…

27Sty

Odpowiedzialność karna za przestępstwa na zwierzętach

Mimo, że w niektórych przypadkach do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy, polskie prawo stanowi wyraźnie, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Postępowanie ze zwierzętami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W końcowej części zawiera ona…

01Gru

Zasady wymiaru kary

Jak stanowi kodeks karny w art. 53, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymierzając karę sąd musi zmieścić się w katalogu kar i ich granic, jakie za popełnienie danego przestępstwa przewidział ustawodawca. Ponieważ zasadniczo granice te są szerokie, aby orzec jednoznaczną karę sąd…

04Lis

Rola i znaczenie opinii OZSS w postępowaniach dotyczących kształtowania stosunków prawnych rodziców z dziećmi

Jednym z kluczowych dowodów w sprawach o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Ponieważ w ramach tego dowodu biegli wypowiadają się bazując na swojej wiedzy specjalnej, jaką jest wiedza z zakresu psychologii, w wielu sprawach wnioski z opinii OZSS znajdują swoje…

28Lis

Na… troje babka wróżyła?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Na lepsze bądź gorsze zmieniono szereg przepisów, o czym wspominaliśmy w ostatnim newsletterze. Ten wpis poświęcamy natomiast niejednoznacznej zmianie regulacji pozwalającej na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia – a więc możliwości zainicjowania przez przysłowiowego Kowalskiego postępowania przed sądem w sytuacji, gdy odmówiły tego…

10Cze

Kiedy mama nie lubi taty…

<<... Postawa rodzicielska ojca jest bez zastrzeżeń …, małoletnia nie postrzega ojca, jako osoby zagrażającej dla siebie…, odczuwa brak ojca w swoim życiu…, obdarza go uczuciem miłości…, pragnie mieć z nim swobodne kontakty…, identyfikuje się z negatywnymi emocjami i opiniami matki na temat ojca…, z badania wynika, że dziecko niechętnie ujawnia swoje prawdziwe uczucia w…

28Lut

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna. Przekonał się o tym jeden z naszych klientów. Zaczęło się od postawienia mu zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Czy to pech chciał, czy nie pech, wszelkie zawiadomienia w sprawie przesyłane były podejrzanemu na nieprawidłowy adres. Błąd ten przeniknął następnie do postępowania sądowego. Klient nie dowiedział się…

21Sty

By pieniądze czekały na wierzyciela, a nie wierzyciel na pieniądze

Byłoby nadużyciem ze strony adwokata twierdzić, że w każdej sprawie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika się nie obejdzie. W przypadku bowiem spraw oczywistych (– z punktu widzenia nie prawnika, bo uznanie sprawy jako oczywistej przez prawnika wymaga zawsze dużej dozy ostrożności), tj. np. takich, jak niektóre sprawy o zapłatę, wydaje się, że nie ma po co…

27Gru

Limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji samochodu od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorco! Używasz samochodu osobowego zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)? Zatankuj do pełna przed Nowym Rokiem! 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja szeregu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w tym do art. 23 ust. 1 zostanie dodany punkt 46a, z…