Oferta dla osób prywatnych – rodzaje usług prawnych

W ramach usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy,
 • przygotowujemy pisma procesowe,
 • reprezentujemy klientów przed sądami i organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Wymienione usługi prawne świadczymy w dziedzinie:

 • prawa karnego w postępowaniach:

– przygotowawczym (przed prokuraturą i policją) i sądowym,

– kasacyjnych, a także o wznowienie postępowania,

– po uprawomocnieniu się orzeczenia (np. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, jak również o ułaskawienie, czy o wydanie wyroku łącznego),

– z oskarżenia publicznego i prywatnego;

 • prawa karnego wykonawczego w postępowaniu o:

– odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności,

– przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności,

– wykonanie kary grzywny, w tym rozłożenie grzywny na raty lub umorzenie grzywny,

– zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. “obroża”),

– zawieszenie wykonania kary orzeczonej przez sąd,

– warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego,

– zatarcie skazania;

 • prawa wykroczeń,

 • prawa dot. postępowania w sprawach nieletnich,

 • prawnej ochrony zwierząt,

– prawa rzeczowego (np. sprawy o naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu),

– prawa zobowiązań (np. próby ugodowego zakończenia sporu, czynności przedsądowe ukierunkowane na doprowadzenie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, windykacja należności),

– prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),

– ochrony dóbr osobistych (odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie),

– prawa lokalowego (np. sprawy o eksmisję, umowy najmu dobrze zabezpieczające interesy właścicieli mieszkań, sprawy o zaległości czynszowe);

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, np. w sprawach:

– małżeńskich (o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego),

ze stosunków między rodzicami a dziećmi (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, wykonywanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem),

– dot. obowiązków alimentacyjnych (o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów);

 • prawa administracyjnego.

Świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych zajmuje się adwokat Ewa Koper oraz radca prawny Adam Koper.