Oferta dla klientów indywidualnych

W ramach usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy
 • przygotowujemy pisma procesowe,
 • reprezentujemy klientów przed sądami i organami ścigania oraz organami administracji publicznej.

Wymienione usługi prawne świadczymy w dziedzinie:

 • prawa cywilnego, np. w sprawach z zakresu:

– prawa rzeczowego (np. sprawy o naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu),

– prawa zobowiązań (np. czynności przedsądowe ukierunkowane na doprowadzenie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, windykacja należności),

– prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),

– prawa lokalowego (np. sprawy o eksmisję);

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, np. w sprawach:

– małżeńskich (o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego),

– ze stosunków między rodzicami a dziećmi (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, wykonywanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem),

– dot. obowiązków alimentacyjnych (o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów);

 • prawa karnego w postępowaniach:

– z oskarżenia publicznego i prywatnego,

– po uprawomocnieniu się orzeczenia (np. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego);

 • prawa karnego wykonawczego w postępowaniu o:

– odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w jej wykonywaniu,

– zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

– zawieszenie wykonania kary,

– warunkowe przedterminowe zwolnienie,

– zatarcie skazania;

 • prawa wykroczeń,
 • prawa dot. postępowania w sprawach nieletnich,
 • prawa administracyjnego:

– we wszelkich postępowaniach urzędowych.