Klient indywidualny

W ramach usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy, analizujemy i opiniujemy umowy,
 • przygotowujemy pisma procesowe,
 • reprezentujemy klientów przed sądami i organami ścigania oraz organami
 • administracji publicznej.

Wymienione usługi prawne świadczymy w dziedzinie:

prawa karnego w postępowaniach:

 • przygotowawczym (przed prokuraturą i policją) i sądowym,
 • kasacyjnych, a także o wznowienie postępowania,
 • po uprawomocnieniu się orzeczenia (np. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu, jak również o ułaskawienie, czy o wydanie wyroku łącznego),
 • z oskarżenia publicznego i prywatnego;

prawa karnego wykonawczego w postępowaniu o:

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności,
 • przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności,
 • wykonanie kary grzywny, w tym rozłożenie grzywny na raty lub umorzenie grzywny,
 • zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. “obroża”),
 • zawieszenie wykonania kary orzeczonej przez sąd,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego,
 • zatarcie skazania;

prawa cywilnego, np. w sprawach z zakresu:

 • prawa rzeczowego (np. sprawy o naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu),
 • prawa zobowiązań (np. próby ugodowego zakończenia sporu, czynności przedsądowe ukierunkowane na doprowadzenie dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, windykacja należności),
 • prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • ochrony dóbr osobistych (odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie),
 • prawa lokalowego (np. sprawy o eksmisję, umowy najmu dobrze zabezpieczające interesy właścicieli mieszkań, sprawy o zaległości czynszowe);

prawa rodzinnego i opiekuńczego, np. w sprawach:

 • małżeńskich (o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku wspólnego),
 • ze stosunków między rodzicami a dziećmi (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, wykonywanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem),
 • dot. obowiązków alimentacyjnych (o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów);

oraz

prawa wykroczeń,
prawa dot. postępowania w sprawach nieletnich,
prawnej ochrony zwierząt,
prawa administracyjnego.