Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych przekazywanych Ewa Koper Kancelaria Adwokacka w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Ewa Koper Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Oświęcimiu i Żorach, zaś przekazywanych Adam Koper Kancelaria Prawna – Adam Koper Kancelaria Prawna z siedzibą w Żorach.

Powody wykorzystywania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowoadministracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych;
b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym do rozliczania umów – jest to niezbędne do egzekwowania należności od klienta.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane klienta nie są profilowane. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych klienta w celu marketingu bezpośredniego. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, którym zleci on usługi organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak hosting poczty elektronicznej, obsługa księgowa, obsługa IT, obsługa konta bankowego Administratora, obsługa SMS. W zależności od rodzaju powierzonej sprawy, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także: sądy, prokuratury, urzędy, strony postępowania.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres 10 lat, od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie lub świadczona była usługa prawna, w których dane osobowe zostały zgromadzone. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez adwokata tajemnicy zawodowej, zaś prawo wniesienia sprzeciwu nie ma zastosowania w przypadku danych osobowych pozyskanych przez adwokata w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. z późn. zm., a także ustawy ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze ( Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.)