Blog

Jak odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności

Kiedy sąd może, a kiedy musi odroczyć wykonanie kary

Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie możliwości odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Pierwsza – w sytuacjach, w których sąd musi udzielić odroczenia i druga – w wypadkach, w których odroczyć wykonanie tej kary sąd może, jeśli tak postanowi.

Odroczenie obligatoryjne – bo tak nazywa się przypadek, w którym sąd musi udzielić odroczenia – ma miejsce wtedy, gdy wykonanie kary pozbawienia wolności jest niemożliwe z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Jeżeli natomiast natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd odroczyć wykonanie kary może.

Obligatoryjne odroczenie – jak udowodnić powody przed sądem

W wypadku obowiązkowych podstaw odroczenia, w postępowaniu musi zostać zweryfikowany stan zdrowia skazanego. Czasem w celu udowodnienia istnienia tej choroby wystarczy odpowiednia dokumentacja medyczna. Słowo „odpowiednia” ma znaczenie. W postanowieniu z dnia  10 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że pismo z Kliniki Uniwersytetu o planowanym przyjęciu na Oddział Chirurgiczny Kliniki nie jest wystarczające do udowodnienia ciężkiej choroby. Zdaniem tego Sądu, „w celu wykazania okoliczności wymaganych przepisem art. 150 §1 i 2 k.k.w. w zw. z art. 153 §1 k.k.w. należało przede wszystkim przedstawić zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia skazanego oraz udokumentowanie terminów ewentualnych kolejnych zabiegów leczniczych”.

Kiedy stanu zdrowia nie da się udokumentować, konieczne może być sporządzenie stosownej opinii przez biegłego lekarza. Pamiętać bowiem wypada, że ocena stanu zdrowia skazanego należy do wiedzy specjalnej, której nie ma ani sąd, ani obrońca skazanego. Mimo tej ostatniej uwagi i tak warto rozważyć, czy w sprawie nie będzie pomocny adwokat, np. w celu sporządzenia ewentualnych zarzutów do opinii biegłego. W praktyce obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie należy do częstych.

Jak długo trwa odroczenie wykonania kary

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. Nie chodzi tu jednak o sytuację całkowitego ozdrowienia. Przeszkoda ustaje, gdy skazany nie jest już na tyle chory, aby choroba ta uniemożliwiała mu osadzenie w zakładzie karnym.

W postanowieniu o odroczeniu wykonania kary sąd musi wskazać konkretną datę, do której to odroczenie następuje. Jeżeli po upływie wskazanego terminu nadal będą istniały obligatoryjne przesłanki do odroczenia, sąd ponownie będzie musiał tak zdecydować. Wprowadzenie kary pozbawienia wolności do wykonania zostanie zatem ponownie przesunięte w czasie.

Może się jednak zdarzyć, że zamiast o odroczeniu wykonania kary, sąd zdecyduje o zawieszeniu postępowania wykonawczego. Sytuacja taka wystąpi, gdy choroba skazanego będzie trwać przez długi okres, pozwalający na uznanie, że ma ona charakter przewlekły i stanowi w konsekwencji długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą postępowanie wykonawcze. Także w takim wypadku kara nie zostanie wprowadzona do wykonania.

źródło grafiki: pixabay.com

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.