Blog

Kiedy kradzież zwierzęcia jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Chodzi tu zarówno o przepisy o charakterze cywilnym, jak i przepisy karne. Ze względu na to, że kradzież zwierzęcia nie została uregulowana w przywołanej ustawie, czyn taki należy zatem rozważać na gruncie przepisów karnych, mówiących o kradzieży rzeczy.

Kradzież – różnica między przestępstwem, a wykroczeniem

Czyn polegający na kradzieży rzeczy został opisany w kodeksie karnym, jak i w kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu karnego, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń przewiduje, że karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych. W zależności więc od tego, jaką wartość ma rzecz skradziona, w sprawie będziemy mieć do czynienia bądź z przestępstwem, bądź też z wykroczeniem.

Powyższe nie pozostaje bez znaczenia dla sprawcy. Bowiem w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo, dane o skazanym wpisuje się do Krajowego Rejestru Karnego bez względu na rodzaj orzeczonej wobec niego kary. Z kolei w razie uznania obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia kradzieży, dane o nim wpisuje się wyłącznie w wypadku wymierzenia mu kary aresztu. Ponadto w odniesieniu do ww. czynów różny jest okres przedawnienia ich ścigania. Karalność przestępstwa kradzieży może upłynąć po 10 latach od jego popełnienia, a karalność wykroczenia kradzieży – już nawet po roku.

Skutki kradzieży zwierzęcia

W związku z powyższym łatwo zauważyć, że w zależności od tego, jakiej wartości będzie np. pies, którego skradziono, sprawcę dotkną z tego tytułu różne skutki prawne. O ile złagodzenie dolegliwości prawnych w przypadku kradzieży rzeczy o małej wartości wydaje się logiczne, o tyle może budzić to wątpliwości w przypadku zaboru zwierzęcia. Niejednokrotnie bowiem zwierzę przedstawia dla człowieka wartość przede wszystkim emocjonalną, bez względu na swoją wartość rynkową.

Kradzież zwierzęcia = znęcanie się nad nim?

Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę, że zabór zwierzęcia może realizować nie tylko znamiona przestępstwa lub wykroczenia kradzieży. Czyn taki może być także przestępstwem znęcania się nad zwierzęciem. Takie zachowanie jest zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności, o czym stanowi art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.