Blog

Apelacja karna – jak i czy warto wnosić?

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok karny sądu pierwszej instancji to nie ostateczność. Można spróbować z nim powalczyć. Choć statystyki dowodzą, że zmiana wyroku przez sąd odwoławczy nie zdarza się tak często, jak jego utrzymanie w mocy, to zawsze warto oddać sprawę pod osąd drugi raz.
Wyrok w sprawie karnej należy zaatakować apelacją. Oskarżony może sporządzić ją sam, może też zrobić to za niego adwokat. Tylko w niektórych przypadkach – gdy zachodzi tzw. obrona obligatoryjna – apelacja musi być sporządzona przez obrońcę.

Najpierw: wniosek o uzasadnienie wyroku

Termin na złożenie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia. Do tych dni wliczają się także święta. Tylko w sytuacji, gdy koniec terminu przypada na dzień wolny od pracy, termin na złożenie apelacji ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Ponadto skoro termin liczy się od doręczenia uzasadnienia, to trzeba o nie wcześniej zawnioskować. Jest na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku – i nie ma przy tym znaczenia, czy się na tym ogłoszeniu było, czy nie.

A może sprzeciw? A może 7, a nie 14 dni?

Od wyroku nakazowego w sprawach karnych nie wnosi się apelacji, a sprzeciw. Wyrok jest doręczany (bez uzasadnienia), po czym oskarżony ma 7 dni, by się wobec niego sprzeciwić.
Warto też wskazać na pewną odmienność w przypadku zaskarżania wyroku w sprawach o wykroczenia. O ile bowiem także robi się to apelacją (po doręczeniu uzasadnienia, o które trzeba wystąpić), to termin na wniesienie apelacji wynosi nie 14, a 7 dni.

Czy warto wnosić apelację w sprawie karnej?

Warto. Apelacja wniesiona przez oskarżonego (lub jego adwokata) co do zasady (bo od wszystkiego są wyjątki) nie może pogorszyć sytuacji procesowej osoby oskarżonej. Skutecznie wniesiona apelacja może zaś doprowadzić do uniewinnienia, umorzenia postępowania bądź uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Apelacja a kasacja

Właściwe sporządzenie apelacji ma znaczenie nie tylko dla wyniku postępowania przed sądem odwoławczym – tego, czy wyrok ulegnie zmianie, czy nie. W sprawach, w których należy liczyć się z ryzykiem orzeczenia kary pozbawienia wolności, zarzuty, jakie znajdą się w apelacji, mogą wpływać na to, jakie uchybienia można potem wskazywać w kasacji do Sądu Najwyższego. A tę sporządzić może już tylko obrońca (względnie pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego).

W niektórych sprawach warto zatem odpowiednio wcześnie skonsultować sprawę z adwokatem. Właściwie zaplanowana na początku postępowania taktyka procesowa pozwala bowiem dłużej bronić swojego stanowiska w sprawie, a tym samym stwarza większą szansę na wygraną.

źródło grafiki: pixabay.com

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.