Blog

telefon, kontakty z aresztowanym

Kiedy bliski zostaje tymczasowo aresztowany – informacje dla rodziny, kontakty telefoniczne

Jedną z pierwszych czynności, jaką bliski osoby tymczasowo aresztowanej może podjąć po jej osadzeniu, jest wystąpienie z wnioskiem o kontakty telefoniczne. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do organu (lub organów), do dyspozycji którego (których) tymczasowo aresztowany pozostaje (prokurator lub sąd). Oczywiście chodzi o wydanie zgody, aby to tymczasowo aresztowany mógł korzystać z dostępnego na terenie aresztu aparatu telefonicznego. Do osoby tymczasowo aresztowanej zadzwonić się rzecz jasna nie da.

Treść wniosku o kontakty telefoniczne

We wniosku należy wskazać swoje imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz numer telefonu. To bardzo ważne, aby się nie pomylić, numeru telefonu nie sprostuje się inaczej, jak tylko poprzez ponowne złożenie wniosku. W uzasadnieniu pisma, oprócz chęci podtrzymania więzi rodzinnych, warto podać, czy jest się świadkiem w sprawie i czy było się już przesłuchiwanym. Nie zaszkodzi wskazać także okoliczności, z których wynikać będzie, że ze sprawą związku żadnego się nie ma (np. w czasie czynu przebywało się w innym miejscu). Im mniejszy związek ze sprawą, tym większa szansa na zgodę na kontakt telefoniczny.

Wniosek obrońcy o zgodę na kontakt z obrońcą i osobą bliską

Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana posiada obrońcę warto od razu przekazać mu dane niezbędne do złożenia wniosku o zgodę na kontakt telefoniczny z osobą bliską. W praktyce bowiem po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania adwokat sam niezwłocznie składa wniosek m.in. o zgodę na kontakt telefoniczny aresztowanego z obrońcą. Przy okazji więc może wystąpić o taką zgodę dla osoby bliskiej, co może skrócić czas oczekiwania na uzyskanie zgody, zwłaszcza gdy obrońca wniosek składa w siedzibie organu, a nie przesyła go pocztą.

Kiedy brak zgody na telefony?

Przepisy nie przewidują limitu osób, z którymi tymczasowo aresztowany może mieć kontakt. Każdy więc, kto spełnia przesłanki prawa, może składać wniosek o zgodę na porozumiewanie się za pośrednictwem aparatu telefonicznego. Zgodnie z przepisami organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, co do zasady wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego. Zgody tej odmawia, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie ona wykorzystana: w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. W praktyce brak zgody nie jest sytuacją wyjątkową.

Zażalenie na odmowę kontaktu telefonicznego

Na zarządzenie o odmowie kontaktu telefonicznego przysługuje zażalenie. Należy je złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. Wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał zarządzenie, do prokuratora nadrzędnego lub sądu (w zależności od tego, czy zarządzenie wydał prokurator, czy sędzia).

Jak często i długo można dzwonić?

Z aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowany może skorzystać tylko jeden raz w ciągu dnia. Dodatkowa rozmowa jest wyjątkiem. W pierwszej kolejności zapewnia się dostęp do aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanym zgłaszającym potrzebę porozumienia się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Czas korzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego w celu rozmowy z osobą najbliższą jednorazowo nie może przekraczać 5 minut. Porządek wewnętrzny aresztu śledczego może przewidywać dłuższy czas korzystania z aparatu telefonicznego.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.