Blog

Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany w prawie

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet ustaw – zwany „Konstytucją Biznesu”, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawy wchodzące w skład Konstytucji

 • Prawo przedsiębiorców;
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

a najważniejszą z nich jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej (uchylając dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej).

Konstytucja Biznesu po nowemu

Wśród podstawowych korzyści wymienia się wprowadzenie wyraźnych zasad regulujących stosunki przedsiębiorca – urzędnik, tj.:

 • wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – czyli przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie przewidzianych przepisami prawa zakazów lub ograniczeń;
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – zgodnie z którą przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości będą rozstrzygane na jego korzyść;
 • wprowadzenie zasady przyjaznej interpretacji przepisów – czyli niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
 • wprowadzenie zasady proporcjonalności – zgodnie z którą organ nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń;
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – który m.in. będzie mógł wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować ws. łamania prawa przedsiębiorców.

Pakiet startowy przy zakładaniu firmy

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność przygotowano pakiet ułatwień.

Wprowadzono tzw. działalność nierejestrowaną – która dotyczy m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w CEIDG. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Jest możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Nie dotyczy to działalności objętych wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Wprowadzono także nową ulgę w składkach ZUS dla nowych firm. Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy, a dopiero następnie przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez 2 lata z tzw. małego ZUS-u. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które pozostają obowiązkowe.

Pozostałe zmiany

Wśród pozostałych zmian warto wymienić:

 • możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym;
 • możliwość załatwienia niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail;
 • stopniową likwidację REGON;
 • możliwość ustanawiania prokury przez przedsiębiorców – osoby fizyczne;
 • uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej (zniesienie zgód i licencji).

Uregulowano także katalog podstawowych reguł, którymi ustawodawca musi się kierować przy tworzeniu prawa gospodarczego, a ponadto – ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne, a zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli.

źródła: ustawy z 06.03.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 646-650): Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Opracowanie: Adam Koper – radca prawny

Pobierz Newsletter: 18_02_(21)_Koper_Newsletter

 

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.