Blog

Kurier doręczył uszkodzoną przesyłkę – co robić?

O tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez internet) w terminie 14 dni wiedzą już chyba wszyscy. Pisaliśmy o tym także w naszym Newsletterze nr 02/2015 (ciągle dostępnym na naszej stronie internetowej w dziale „Aktualności”). W okresie przedświątecznym, w którym często kupujemy prezenty przez internet, może się zdarzyć, że kurier doręczy nam uszkodzoną przesyłkę. Co wtedy robić? Ile mamy czasu?

Odpowiedzią, jak to często bywa u prawników, jest: To zależy. Zależy od tego, kiedy zauważyliśmy uszkodzenie (a dokładniej: kiedy mogliśmy zauważyć uszkodzenie).

Uszkodzenie widoczne od razu

Po pierwsze – w sytuacji, w której po doręczeniu przesyłki przez kuriera (lub jej wyjęciu z paczkomatu) od razu da się zauważyć uszkodzenia – nie powinniśmy jej przyjmować.

Kluczowy jest tutaj art. 87 ust. 6 ustawy – Prawo pocztowe, zgodnie z którym roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po jej przyjęciu.

Jeśli zatem ubytek lub uszkodzenie da się od razu zauważyć, to powinniśmy czym prędzej (nie przyjmując przesyłki) zgłosić to kurierowi (lub operatorowi paczkomatu). Niestety w tym momencie zastosowanie znajdą regulaminy świadczenia usług poszczególnych operatorów, których nie sposób tu opisać, a które powinny być przez nas (i operatora) stosowane. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie przesyłki powoduje wygaśnięcie naszego roszczenia – dlatego zapoznanie się z danym regulaminem może okazać się konieczne (choć w rzeczywistości chyba nikt tych regulaminów nie czyta).

Uszkodzenia niedające się zauważyć z zewnątrz

Po drugie – przesyłka wygląda prawidłowo, a uszkodzenia lub ubytki stwierdziliśmy dopiero po jej przyjęciu.

W takim przypadku mamy 7 dni (bardzo krótki termin) na zgłoszenie operatorowi pocztowemu roszczenia z tego tytułu. Jednocześnie Prawo pocztowe nakłada na nas obowiązek udowodnienia, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi (art. 87 ust. 6 Prawa pocztowego).

W takiej sytuacji najbliżej nas będzie zapewne aparat w telefonie. Wykonanie dobrej dokumentacji zdjęciowej będzie niezwykle pomocne i z pewnością będzie stanowiło dobry materiał dowodowy. Można także zawołać domownika, który będzie świadkiem.

Niestety, zastosowanie i tym razem znajdzie regulamin danego operatora pocztowego. Z doświadczeń naszych klientów wiemy, że czasem nie wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub dokonane on-line, a konieczne będzie udanie się do placówki operatora. Znowu zasadne może się zatem okazać zapoznanie się z danym regulaminem.

Wyłączenia odpowiedzialności operatora

Ustawową zasadą jest, że operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowej (art. 87 ust. 3 Prawa pocztowego).

Wyłączenie odpowiedzialności operatora będzie miało miejsce wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nastąpiło: (1) wskutek siły wyższej; (2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora pocztowego; (3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczeń usług pocztowych lub powszechnych; (4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

Jednocześnie ustawa nakłada na operatora pocztowego wyraźny obowiązek – powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w pkt 1 – 4, operator przedstawia dowód jej wystąpienia.

Odszkodowanie

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przysługuje odszkodowanie. Minimalna wysokość odszkodowania uregulowana została w ustawie. Regulaminy świadczenia usług pocztowych u danego operatora mogą przewidywać korzystniejsze regulacje.

Podsumowanie

Powyższa analiza – ze względu na rodzaj tej publikacji – stanowi jedynie podstawę, a nie wyczerpujące rozwinięcie tematu. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się doręczonej przesyłce i w razie potrzeby zatrzymać kuriera. Nawet wtedy, gdy będzie narzekał.

źródło: ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481)

Opracowanie: Adam Koper – radca prawny

Pobierz Newsletter: 17_07_(19)_Koper_Newsletter

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.