Blog

Od nowego roku prawo jazdy – na próbę

Errata do Newslettera 10/15:

14 grudnia 2015 r. opublikowaliśmy nasz Newsletter o zmianach przepisów dotyczących kierowców, które miały wejść w życie 4 stycznia 2016 r. w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dalej: u.k.p.). Jednakże 16 grudnia 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którą Prezydent podpisał 21 grudnia 2015 r. Zgodnie z nowelą, ze względu na opóźnienia w modernizacji Systemu Informatycznego CEPiK, do dnia 1 stycznia 2017 r. przesunięto wejście w życie wszystkich przepisów, które omówiliśmy poniżej w naszym Newsletterze, a które miały wejść w życie w styczniu 2016 r.

Obowiązkowe szkolenia i „zielony listek”

Nowe uregulowania wprowadzają dwuletni okres próby dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B (art. 91 u.k.p.). W tym czasie każdy młody kierowca będzie m.in. zobowiązany do odbycia między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Koszty kursu oraz szkolenia wyniosą odpowiednio: 100 i 200 zł. Ponadto przez pierwsze 8 miesięcy okresu próby jazda samochodem przez kierowców z nowo zdobytymi uprawnieniami będzie wymagała oznakowania pojazdu z tyłu i z przodu tzw. „zielonym listkiem”.

Obowiązek wolniejszej jazdy oraz zakaz pracy w charakterze kierowcy

To jednak nie koniec ograniczeń. W pierwszych 8 miesiącach okresu próby kierujący, niezależnie od tego, co będą mówiły znaki, nie będzie mógł przekraczać prędkości: 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Ponadto we wskazanym czasie młody kierowca będzie związany zakazem podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B oraz zakazem osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem (art. 91 ust. 3 u.k.p.).

Za łamanie przepisów: okres próby przedłużany o kolejne 2 lata, a możliwe i cofnięcie uprawnień

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie popełnienia przez kierującego znajdującego się w okresie próby dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie m.in. mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, starosta przedłuży okres próby o kolejne 2 lata (art. 92 u.k.p.), a ponadto wyda decyzję o skierowaniu na kurs reedukacyjny (art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. b u.k.p.).

Co jeszcze bardziej dotkliwe, każdemu świeżo kierującemu zostanie cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami, jeżeli w okresie próby popełni trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub chociażby jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 103 ust. 1 pkt 3 u.k.p.)

Powyższe zmiany jedynie z pozoru wydają się nie dotyczyć „starych” kierowców, których mogą ponadto dotknąć także inne, nowe regulacje.

Nowy kształt kursów reedukacyjnych

Pierwsza zmiana dotyczy kasowania punktów karnych. Już wkrótce bowiem po przekroczeniu limitu 24 punktów kierowcę będą czekały poważniejsze niż dotychczas konsekwencje. Taki kierowca będzie bowiem musiał przejść – w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji starosty o skierowaniu (art. 101 ust. 1 pkt 1 u.k.p.) – 28-mio godzinny, prowadzony w dni powszednie, kurs reedukacyjny, którego koszt wyniesie 500 zł (art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a u.k.p.).

Limit punktów pod nadzorem przez 5 lat

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie ponownego przekroczenia limitu 24 punktów karnych w okresie 5 lat od dnia skierowania na kurs reedukacyjny, starosta obligatoryjnie cofnie uprawnienie do kierowania pojazdami (art. 103 ust. 1 pkt 2 u.k.p.). W takim wypadku odzyskanie prawa jazdy będzie możliwe dopiero po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu (art. 104 u.k.p.). Co istotne – po de facto odzyskaniu uprawnień do kierowania, taki kierowca będzie traktowany, jak kierujący, który zdobył prawo jazdy po raz pierwszy w życiu. Oznacza to konieczność stosowania się do wszystkich nakazów i zakazów wynikających z przebywania w okresie próby, o którym była mowa powyżej.

źródło: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz.U.2013.809) oraz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U.2013.894)

Wybrane bieżące orzecznictwo

Prawo cywilne: Wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych przez korzystające z nich przedsiębiorstwo po uzyskaniu decyzji wydawanych w procesie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione, jako wykonywanego w dobrej wierze.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygnatura akt III CZP 76/15

Opracowanie: Ewa Koper – adwokat

Pobierz Newsletter:  15_10_Koper_Newsletter

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.