Blog

Porzucenie zwierzęcia

Zwierzę nie jest rzeczą

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi wprost, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Jednocześnie ten sam akt prawny przewiduje, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Chodzi tu o sprawy w każdej dziedzinie prawa. Odpowiedniość stosowania określonych przepisów oznacza zaś, że każdorazowo stosując dany przepis należy poddać go interpretacji uwzględniając potrzeby zwierzęcia oraz obowiązek zapewnienia mu przez człowieka opieki i ochrony.

Porzucenie rzeczy, a porzucenie zwierzęcia – różnice prawne

Z odpowiednim stosowaniem przepisów prawa mamy do czynienia m.in. w przypadku porzucenia zwierzęcia. Zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego, właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Przepis ten jednak nie może być wprost zastosowany, jeżeli „wyzbyte” miałoby być zwierzę. Właściciel, czy opiekun zwierzęcia nie może zwolnić się w sposób legalny ze swoich obowiązków względem zwierzęcia poprzez porzucenie go. W ten sposób naruszyłby bowiem przepisy nakazujące uwzględniać interesy i potrzeby zwierzęcia, a także ciążące w związku z tym na człowieku obowiązki.

Porzucenie zwierzęcia, jako forma znęcania się nad nim

Nielegalność porzucenia zwierzęcia znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach karnych. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje bowiem odpowiedzialność karną za znęcanie się nad zwierzętami. Porzucanie zwierzęcia jest zaś jedną z wprost wskazanych przez tę ustawę formą znęcania się nad nimi.

Zwierzę porzucone = bezdomne

Fakt, iż nie można porzucić zwierzęcia tak, jak ma to w przypadku rzeczy, nie oznacza, że właściciel, czy opiekun porzucający zwierzę zachowuje prawo o wydanie mu go z powrotem. Zwierzę porzucone staje się bowiem zwierzęciem bezdomnym, o czym stanowią przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Opiekę nad takimi zwierzętami zapewnia gmina. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma prawny obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.