Blog

Definicja pojazdu mechanicznego w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości

Jak stanowi art. 178a § 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przepis nie wymaga, aby kierujący pojazdem doprowadził do wypadku, karalny jest sam fakt prowadzenia pojazdu w jednym z wyżej wymienionych stanów.

Jaki pojazd jest pojazdem mechanicznym?

Ani kodeks karny, ani Prawo o ruchu drogowym nie zawierają definicji pojęcia pojazdu mechanicznego, ale za taki uważa się jest pojazd zaopatrzony w silnik, jak również ten zasilany z trakcji elektrycznej. Nie budzi więc żadnej wątpliwości, że pojazdami mechanicznymi są: samochody, maszyny rolnicze, motocykle, samoloty, tramwaje, czy trolejbusy. Również motorower, przeznaczony do poruszania się po drodze wyłącznie za pomocą silnika, jest takim pojazdem. Podobnie wózek inwalidzki – o ile jest napędzany za pomocą umieszczonego w nim silnika. W świetle wyżej wymienionej definicji, dron także jest pojazdem mechanicznym.

Co istotne, pojazd nie przestaje być „mechaniczny” przez to, że jest np. zepsuty albo poruszany siłą bezwładności. Pojazd holowany, czy zjeżdżający ze wzniesienia z wyłączonym silnikiem, dalej jest pojazdem mechanicznym.

Pojazdy inne niż mechaniczne

Innym pojazdem niż mechaniczny jest natomiast np. szybowiec, statek żaglowy, czy rower, także ten zaopatrzony w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, o ile zachowuje wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umożliwiające jego zwykłą eksploatację jako roweru.

Podobnie hulajnoga elektryczna zaopatrzona w silnik o parametrach zbliżonych do mocy silnika roweru wspomaganego elektrycznie, umożliwiająca poruszanie się poprzez odpychanie się nogą, nie jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Niemniej w wyroku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie III KK 13/22 Sąd Najwyższy wskazał, że „z inną oceną charakteru urządzenia możemy mieć do czynienia wówczas, gdy w hulajnodze zostanie zamontowany silnik elektryczny pozwalający na rozwijanie znacznych prędkości, które stwarzały będą istotne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego”.

Sankcje karne

Popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, poza wspomnianą już na wstępie karą pociąga za sobą jeszcze inny skutek, a to orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Wymiar ten może być jednak mniejszy w przypadku warunkowego umorzenia postępowania. W niektórych wypadkach warto zatem sprawę skonsultować z adwokatem, który oceni zasadność złożenia wniosku o takie umorzenie.

źródło grafiki: pixabay

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.