Blog

Jazda w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu

Jazda po alkoholu jest zabroniona. Prowadzenie pojazdu w takim stanie – w zależności od stężenia alkoholu w organizmie – jest albo przestępstwem albo wykroczeniem. W pierwszym przypadku mówimy o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w drugim – w stanie po użyciu alkoholu. Przed wyrokiem w takich sprawach oskarżony (bądź obwiniony) może bronić się sam, jak i z pomocą obrońcy.

Stan nietrzeźwości

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa karnego, stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kwestia ustalenia, czy u danej osoby zawartość alkoholu przekroczyła wyżej wymienione ustawowe granice, wydaje się jasna. Wyjaśnienia może wymagać natomiast wskazane w zacytowanym przepisie pojęcie: „prowadzi do stężenia”. Otóż oznacza ono stan, w którym alkohol spożyty przez kierowcę nie przeniknął jeszcze w całości do jego krwioobiegu, ale spożyta ilość tego alkoholu, po pełnym wchłonięciu, doprowadzi do przekroczenia progu nietrzeźwości.

Stan po użyciu

W myśl przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Podobnie, jak w przypadku stanu nietrzeźwości, pojęcie „po użyciu alkoholu” obejmuje także sytuacje, w których pełna absorbcja spożytego alkoholu skutkowałaby przekroczeniem u kierującego pojazdem stężeń wskazanych w wyżej wymienionym przepisie.

Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – art. 178a k.k., art. 87 §  1a k.w.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, w którym kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sankcją karną jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Kary za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu – art. 87 §  1 i 2 k.w.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Natomiast kierujący, który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Czy brak pomiaru wyklucza możliwość ustalenia stanu nietrzeźwości?

W postanowieniu z 2 marca 2022 r. w sprawie III K 24/22 Sąd Najwyższy stwierdził, że takie okoliczności jak chwiejny chód, wyczuwalna woń alkoholu z ust oraz bełkotliwa mowa wystarczają do uznania stanu nietrzeźwości. W ocenie Sądu Najwyższego, niemożność precyzyjnego ustalenia stopnia nietrzeźwości oskarżonego z uwagi na brak pomiaru zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, pozwala sądowi orzekającemu, na podstawie innych dowodów (zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego) dokonać ustalenia, że oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny. W każdej sprawie o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholem warto więc rozważyć, czy nie warto skorzystać w niej z pomocy adwokata.

źródło grafiki: pexels.com

 

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.