Blog

Kiedy sąd może, ale nie musi odroczyć wykonanie kary

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to nic innego, jak odsunięcie jej odbywania w czasie. O odroczeniu mówimy więc w sytuacji, gdy skazany nie trafił jeszcze do zakładu karnego. Jeżeli natomiast karę tę zaczął już odbywać, to w grę wchodzi nie odroczenie, a przerwa w wykonywaniu tej kary.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie opcje odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jedna – obligatoryjna (szerzej o niej: tutaj), a druga – fakultatywna.

Kiedy sąd może odroczyć wykonanie kary?

Odroczenie fakultatywne ma miejsce wtedy, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. To, co kryje się pod pojęciem tych skutków, jest kwestią bardzo indywidualną. Na pewno jednak chodzi o okoliczność szczególną. Rozłąka z rodziną, pobieranie nauki, utrata dobrej pracy, czy problemy ze spłacaniem kredytu to normalne następstwa osadzenia w zakładzie karnym, co do zasady nie o takie powody więc chodzi.

W konkretnym przypadku może się jednak okazać, że np. pozostałe do ukończenia szkoły 2 miesiące przekonają sąd do odroczenia wykonania kary. Jeśli skazany nie widzi w swojej sytuacji życiowej niczego „szczególnego”, warto się zastanowić, czy nie skonsultować sprawy z adwokatem, który z racji doświadczenia w tego typu sprawach może dopatrzeć się okoliczności stanowiącej „zbyt ciężki skutek”.

Na jaki okres sąd odracza wykonanie kary?

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku. To znaczy, że odroczenie może zostać orzeczone także na krótszy czas – i wtedy może być udzielone ponownie, o ile będą dalej będą ku temu powody. O istnieniu tych powodów za każdym razem skazany może przekonywać sąd sam lub z pomocą obrońcy.

Obowiązki związane z odroczeniem wykonania kary

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej. Skazany może też zostać zobowiązany do zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu. Inne obowiązki, które mogą być na niego nałożone to: poddanie się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Inne możliwe przypadki odroczenia

Przepisy przewidują jeszcze inne wypadki, w których sąd może odroczyć wykonanie kary. Pierwszy – w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem. W takich przypadkach sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Drugi – na okres do roku z powodu przeludnienia zakładów karnych. Przy czym z tej ostatniej opcji nie mogą skorzystać wszyscy skazani, przepisy wyłączają tę możliwość np. wobec recydywistów.

 

źródło grafiki: pixabay.com

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.