Blog

Nowe przepisy o ochronie praw konsumentów

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), na podstawie której wprowadzono także szereg istotnych zmian w ustawie Kodeks cywilny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 KC).

Celem rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta była transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, mająca doprowadzić do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa), a także w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość – np. w ramach e-handlu).

Najważniejsze zmiany w ochronie praw konsumentów

Najważniejsze zmiany Kodeksu cywilnego:
– wprowadzają jednolitą, co do zasady, regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia);
– wprowadzają szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców;
– modyfikują przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w Kodeksie cywilnym do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 § 1 KC). Okres rękojmi wydłużony został zatem z jednego do dwóch lat w przypadku rzeczy ruchomych, a w przypadku nieruchomości – z trzech do pięciu lat.

W umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:
– na przedsiębiorcę nałożono szereg nowych obowiązków informacyjnych;
– doprecyzowano regulacje prawa odstąpienia od umowy oraz wydłużono terminy na odstąpienie (z dziesięciu do czternastu dni – w sytuacji, gdy konsument został poinformowany o prawie odstąpienia oraz z trzech do dwunastu miesięcy – w sytuacji, gdy nie poinformowano konsumenta o prawie odstąpienia);
– wprowadzono konieczność uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność, oprócz
uzgodnionego wynagrodzenia.

Podsumowując, nowe przepisy niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia kosztów działalności gospodarczej przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Jednakże każdy z nas, nawet właściciel firmy, np. robiąc zakupy na potrzeby prywatne (niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą) – jest w danej transakcji konsumentem. W takiej sytuacji nowe przepisy mogą okazać się korzystne.

Wybrane bieżące orzecznictwo

Prawo budowlane: zmiana umowy z podwykonawcą

Każda zmiana umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą, na którego inwestor wyraził już zgodę, o ile prowadzi do zwiększenia zakresu odpowiedzialności generalnego wykonawcy, wymaga zgody inwestora o jakiej mowa w art. 6471 § 2 KC.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt V ACa 380/14)

Wchodzą w życie – wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

25 marca 2015 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie ws. określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. (Dz. U. z dnia 10 marca 2015 r., poz. 1200).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (składanego do zarządcy drogi) należy dołączyć:
1) ogólny plan orientacyjny z zaznaczeniem odcinka pasa oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót;
2) oświadczenie o:
– posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
– zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej
lub
– zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej.

Opracowanie: Adam Koper – radca prawny

Pobierz Newsletter: 15_02_Koper_Newsletter

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.