Blog

Prace nad projektem zmiany prawa budowlanego

W polskim parlamencie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Proces ten krytykowany jest obecnie jako nadmiernie sformalizowany i zbyt długi. Poprawa sytuacji nastąpi poprzez dokonanie szeregu zmian w przepisach obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które pozwolą na zmniejszenie wymiaru obciążeń administracyjnych inwestorów budowlanych oraz doprowadzą do przyspieszenia procesu uzyskiwania zgody budowlanej. Istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim:

– wprowadzenie zasady, zgodnie z którą budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego o obszarze oddziaływania nie wykraczającym poza granice działki może być realizowana w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym, przy zapewnieniu możliwości ochrony praw osób trzecich;
– likwidacja obowiązku załączania do wniosku o pozwolenie na budowę uzgodnień dokonanych z gestorami sieci infrastruktury oraz zarządcami większości dróg publicznych;
– rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia (nie decyzji administracyjnej) z jednoczesnym skróceniem terminu udzielenia milczącej zgody na użytkowanie z 21 do 14 dni;
– zmiany w procedurze administracyjnej, w tym wprowadzenie terminu dla organu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
– likwidacja zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
– wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w postępowaniach, w których jedyną stroną jest inwestor, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, a nie jak obecnie – ostatecznej;
– zmiany dostosowawcze w innych ustawach i rozporządzeniach.
Senat podjął uchwałę, na podstawie której do uchwalonej przez Sejm ustawy wprowadza 17 poprawek, z których większość – po analizie sejmowej Komisji Infrastruktury – rekomendowana jest do przyjęcia.
źródło: bip.kprm.gov.pl; sejm.gov.pl; senat.gov.pl

Wybrane bieżące orzecznictwo

Prawo handlowe: tzw. prokura łączna niewłaściwa

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14)

Prawo finansowe: podatek VAT

Jeżeli z umowy wynika, że powtarzające się dostawy rozliczane będą za dany okres rozliczeniowy, to dostawa powinna zostać uznana za wykonaną z końcem umówionego okresu, a obowiązek podatkowy powstanie ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 1077/14)

Prawo europejskie: rezerwacja biletów lotniczych

W ramach elektronicznego systemu rezerwacji biletów lotniczych (np. systemu rezerwacji on-line) ostateczna cena, jaką należy zapłacić, powinna być podawana przy każdym wskazaniu cen za przewozy lotnicze, w tym już przy pierwszej informacji o nich (powinna obejmować
wszystkie należne podatki, opłaty, dopłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji).
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. (sygn. akt C-573/13)

Wchodzą w życie

9 marca 2015 r. – ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 8 września 2014 r., poz. 1200)
Ustawa, dokonująca wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., określa m.in. zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji oraz prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Tym samym w dniu 9 marca 2015 r. uchyleniu (częściowo także zmianie) ulegną dotychczas regulujące te kwestie przepisy ustawy – Prawo budowlane.

Opracowanie: Adam Koper – radca prawny

Pobierz Newsletter: 15_01_Koper_Newsletter

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.